logo
policy image
arrows Atnaujinta 2024 03 07

Duomenų Tvarkymo Sutartis

Šią duomenų tvarkymo sutartį (toliau – sutartis) sudaro:

Klientas, kuris užsiprenumeravo „Teltonika“ teikiamas internetines paslaugas ir jomis naudojasi pagal Naudojimosi sąlygas, kurias rasite adresu https://teltonika-iot-group.com/policies-certificates/terms-of-service/, (toliau – duomenų valdytojas),

ir

„Teltonika“ įmonė, teikianti atitinkamas paslaugas (UAB „TELTONIKA IoT GROUP“, UAB „TELTONIKA TELEMATICS“, UAB „TELTONIKA NETWORKS“, UAB „TELTONIKA TELEMEDIC“, UAB „TELTONIKA EMS“, UAB „TELTONIKA ENERGY“, toliau – duomenų tvarkytojas),

toliau kartu vadinami šalimis, o atskirai – šalimi,

atsižvelgdamos į šiuos dalykus:

  • Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) nustatyta, kad duomenų valdytojai gali pasitelkti tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina pakankamas garantijas, jog bus įgyvendintos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės, atitinkančios Reglamento duomenų tvarkymui taikomus reikalavimus ir užtikrinančios duomenų subjektų teisių apsaugą;
  • Reglamente taip pat reikalaujama, kad duomenų tvarkytojo atliekamas duomenų tvarkymas būtų reglamentuojamas sutartimi, kuri duomenų tvarkytoją įpareigotų duomenų valdytojo atžvilgiu ir kurioje būtų nustatytas duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei duomenų valdytojo pareigos ir teisės;
  • Pirmiau minėtoje sutartyje taip pat nurodomos Reglamente numatytos duomenų tvarkytojo pareigos;
  • Naudodamasis duomenų tvarkytojo teikiamomis paslaugomis pagal duomenų valdytojo, kaip duomenų tvarkytojo kliento, patvirtintas ir įpareigojančias naudojimosi sąlygas (toliau – pagrindinė sutartis), duomenų valdytojas naudojasi duomenų tvarkytojo paslaugomis, kad šis duomenų valdytojo vardu ir pagal duomenų valdytojo nurodymus atliktų tam tikrus duomenų tvarkymo veiksmus;

ir siekdamos tinkamai įgyvendinti Reglamento reikalavimus, šalys sudaro šią duomenų tvarkymo sutartį (toliau – sutartis) ir, sutikdamos su naudojimosi sąlygomis, susitaria laikytis šių sutarties sąlygų:


1.  DUOMENŲ TVARKYTOJO ĮSIPAREIGOJIMŲ SRITIS

2. DUOMENŲ TVARKYMO DALYKAS IR TRUKMĖ

3. DUOMENŲ TVARKYMO POBŪDIS IR TIKSLAS

4. DUOMENŲ VALDYTOJO NURODYMAI DĖL DUOMENŲ TVARKYMO

5. ASMENS DUOMENŲ KONFIDENCIALUMAS

6. DUOMENŲ TVARKYMO SAUGUMAS

7. PAGALBINIAI DUOMENŲ TVARKYTOJAI

8. DUOMENŲ TVARKYTOJO PAGALBA DUOMENŲ VALDYTOJUI

9. AUDITAS

10. ŠIOS SUTARTIES NUTRAUKIMO PASEKMĖS

11. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

12. KITOS NUOSTATOS

Susisiekite